home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN DE ILvA-RECYCLAGEPARKEN

17 november 2015

Door het betreden van de recyclageparken van ILvA verklaart men kennis te hebben van dit reglement en gaat men ermee akkoord.

De ILvA-recyclageparken zijn vergunde inrichtingen waar huishoudelijke afvalstoffen of daarmee naar aard en hoeveelheid vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen kunnen worden gedeponeerd met het oog op een ecologische verwerking via recyclage of via eindverwijdering.

De ILvA-recyclageparken vormen een netwerk waardoor de inwoners van het werkingsgebied vrij kunnen kiezen welk recyclagepark zij bezoeken. Dit reglement geldt voor elk van deze inrichtingen, waarvan de adressen zijn opgenomen in bijlage 1.

I. OPENINGSUREN.

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

GESLOTEN

8u30 - 14u30

8u30 - 14u30

8u30 - 14u30

 

9u - 16u

Aalst II

Erpe-Mere

Galmaarden

Ninove

Zottegem

Denderleeuw

Herzele

Aalst I

Affligem

Haaltert

Kluisbergen

Lede

GESLOTEN

ALLE RECYCLAGE PARKEN OPEN

13u - 19u

13u- 19u

13u - 19u

13u - 19u

Aalst I

Affligem

Denderleeuw

Geraardsbergen

Haaltert

Herzele

Kluisbergen

Lede

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Aalst I

Affligem

Haaltert

Kluisbergen

Lede

Aalst II

Erpe-Mere

Galmaarden

Geraardsbergen

Ninove

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Aalst II

Denderleeuw

Erpe-Mere

Galmaarden

Geraardsbergen

Herzele

Ninove

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

De ILvA-recyclageparken zijn gesloten op de wettelijke feestdagen en op de andere dagen op de afvalkalender en op de website van ILvA aangeduid.

II. LEIDING EN BEVOEGDHEID.

Het toezicht en de dagelijkse leiding van de exploitatie van het recyclagepark is toevertrouwd aan de ILvA-recyclageparkwachters.

Bezoekers worden geacht hun instructies op te volgen. Bij niet-naleving van deze instructies, die verder kunnen gaan dan de bepalingen uit dit reglement omwille van de noodwendigheid of omwille van gewijzigde omstandigheden, hebben de recyclageparkwachters de bevoegdheid om personen de toegang tot de ILvA-recyclageparken te ontzeggen of om deze personen van het recyclagepark weg te sturen.

III. TOEGANKELIJKHEID.

De recyclageparken zijn uitsluitend toegankelijk voor inwoners van de ILvA-gemeenten alsook voor KMOs, eigenaars van tweede verblijven, verenigingen, bouwers/verbouwers en nieuwe inwoners op voorwaarde dat zij respectievelijk over een KMO-, bezoekers- of activatiekaart beschikken, en dit enkel tijdens hoger vermelde openingsuren, die strikt worden toegepast.

Wie zich zonder uitdrukkelijke toestemming van ILvA toegang verschaft buiten deze uren, wordt beschouwd als een indringer en kan als dusdanig worden vervolgd.

De voertaal op de recyclageparken is het Nederlands.

Elk bezoek moet worden afgelegd via de weegbruggen.

Het recyclagepark is toegankelijk voor voertuigen met of zonder aanhangwagen die bij het oprijden van de weegbrug geladen en bemand maximum 7.000 kg wegen en minder dan 8 m lang zijn. Bezoekers worden ook te voet toegelaten op voorwaarde daartoe de door ILvA ter beschikking gestelde kruiwagen te gebruiken. Indien bezoekers met een ander vervoermiddel dan een auto het automatisch toegangssysteem niet in werking kunnen stellen, geldt dezelfde voorwaarde.

De toegang van alle leden van een gezin dat bij ILvA een nog openstaande schuld heeft wordt geweigerd.

Het ILvA-personeel is mits overleg en toestemming van het diensthoofd Recyclageparken gemachtigd om het identificatiesysteem zo in te stellen dat bezoekers die de werking van het recyclagepark ernstig ondermijnd hebben of (poging tot) fraude hebben gepleegd, de automatische toegang wordt ontzegd om slechts na controle op het recyclagepark te worden toegelaten.
Bij herhaling van deze vaststellingen kan deze bezoeker en zijn gezin door ILvA definitief de toegang tot de recyclageparken worden ontzegd.

Personen vreemd aan de dienst, die geen materiaal of afvalstoffen aanbrengen, hebben geen toegang tot het recyclagepark, tenzij in opdracht van ILvA.

Dieren zijn niet toegelaten op de ILvA-recyclageparken.

Een bezoeker heeft slechts toegang tot het recyclagepark gedurende een normale periode nodig om de meegebrachte afvalstoffen te deponeren.

IV. TOEGELATEN AANVOER.

 1. Toegelaten afvalstoffen.

  De lijst van afvalstoffen die op de ILvA-recyclageparken worden aanvaard is opgenomen in bijlage 2.

  Andere soorten afvalstoffen worden niet aanvaard, tenzij dit duidelijk aangegeven of gecommuniceerd wordt door ILvA en in afwachting van de aanpassing van dit reglement of de bijlage 2.

  Het aangesteld ILvA-personeel oordeelt over de al dan niet toelaatbaarheid van aangeboden afvalstoffen en heeft de bevoegdheid om bezoekers de toegang te ontzeggen of om hen van het recyclagepark weg te sturen wanneer de instructies niet worden opgevolgd of wanneer het gedrag van de bezoekers de normale werking van het recyclagepark belemmert.

 2. Niet toegelaten afvalstoffen.

  De volgende afvalstoffen worden hoe dan ook niet toegelaten (niet-limitatieve lijst):

  • radioactieve stoffen
  • explosieve stoffen
  • vuurwapens
  • drukhouders (gasflessen)
  • besmette stoffen
  • oude en vervallen geneesmiddelen
  • specifieke bedrijfsafvalstoffen
  • krengen van dieren en slachtafval
  • pathologisch bevuild afval van ziekenhuizen en praktijken van medische beroepen
  • voertuigwrakken
  • rubberbanden afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong
  • KGA afkomstig van niet-huishoudelijke oorsprong
  • GFT
  • afval aangeboden in huisvuilzakken of kleine voorwerpen die thuishoren in een huisvuilzak (of in de grijze container in Oosterzele) en die er qua volume kunnen in gestopt worden.
 3. Bedrijfsafvalstoffen.

  Bedrijfsafvalstoffen zijn enkel toegelaten indien zij naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen.

 4. Voorbereide aanvoer.

  Bezoekers dienen de afvalstoffen op voorhand voorgesorteerd aan te voeren.

V. ONTOELAATBAAR GEDRAG UITSLUITING VAN TOEGANG.

 1. Ontoelaatbaar gedrag - fraude of poging tot fraude.

  Elke handeling, waarbij door een bezoeker wordt getracht om het verschil tussen IN- en UIT-gewicht kleiner te maken dan het gewicht van de daadwerkelijk aangebrachte afvalstoffen, wordt beschouwd als fraude of poging tot fraude. Indien als gevolg van deze handeling geen correcte weging meer mogelijk is, na eventuele aanmaning door de recyclageparkwachter, kan de bezoeker van het recyclagepark gestuurd worden en zal een klacht wegens ontduiking van de retributie bij de bevoegde instanties worden neergelegd. Indien het verschuldigde bedrag onmogelijk kan worden bepaald door het gedrag van de bezoeker, zal de bezoeker een forfaitaire aanvoer van 2.000 kg worden aangerekend.

 2. Ontoelaatbaar gedrag - agressie.

  Bij elke vorm van agressie of ander grensoverschrijdend gedrag van een bezoeker tegenover de recyclageparkwachters of tegenover andere bezoekers, kan deze bezoeker van het recyclagepark gestuurd worden en zal de verdere automatische toegang aan de bezoeker en zijn gezin worden ontzegd om slechts na controle op het recyclagepark te worden toegelaten. Er zal daaromtrent een klacht bij de bevoegde instanties worden neergelegd.

 3. Ontoelaatbaar gedrag - diefstal.

  Bij elke vorm van ontvreemding van afvalstoffen die op het recyclagepark werden gedeponeerd kan de bezoeker die zich hieraan schuldig maakt van het recyclagepark worden gestuurd en zal daaromtrent een klacht bij de bevoegde instanties worden neergelegd.

VI. GEBRUIKSPROCEDURE.

De bezoeker wacht in de rij zijn beurt af en hindert het eventueel doorgaand verkeer niet. Bij toegang vanaf twee richtingen wordt beroep gedaan op hoffelijkheid en het principe van ritsen.

De toegangsprocedure is vastgelegd in deze achtereenvolgende stappen :

 1. de bezoeker brengt zijn identiteitskaart in de ingangszuil in;
 2. zijn naam en de eventueel openstaande rekening verschijnen op het scherm;
 3. hij betaalt indien nodig eerst de openstaande schuld aan de ingangszuil met munten of aan de uitgangszuil met bancontact. Tot zolang de betaling niet is gebeurd, krijgt hij geen toegang tot het recyclagepark;
 4. bij toegang beantwoordt hij de vraag op het scherm "heeft u ook niet-recycleerbaar afval mee?" met JA of NEEN; De lijst van niet-recycleerbaar afval is opgenomen in bijlage 3 en op de ingangszuil aangebracht.
 5. bij NEEN rolt er een kort ticket met opschrift RECYCLEERBAAR AFVAL uit de zuil en wordt de procedure verder gezet bij 9;
 6. bij JA beantwoordt hij de vraag op het scherm "heeft u enkel cementgebonden asbest mee?" met JA of NEEN;
 7. bij JA wordt hij op het scherm gevraagd op de asbestbel te drukken, waarna de recyclageparkwachter wordt opgeroepen om het bezoek passend verder te begeleiden (zie verder onder VII TARIEVEN);
 8. bij NEEN komt de tekst "niet-recycleerbaar afval is altijd betalend" op het scherm. Er rolt een lang ticket met opschrift NIET-RECYCLEERBAAR AFVAL uit de zuil;
 9. de bezoeker neemt het ticket in ontvangst, neemt zijn identiteitskaart terug, waardoor de eerste slagboom IN open gaat, en hij de weegbrug IN op rijdt;
 10. bij stabiel gewicht opent de tweede slagboom IN, waarna hij zijn bezoek kan aanvangen.

De uitgangsprocedure is vastgelegd in deze achtereenvolgende stappen :

 1. nadat de bezoeker alle aangevoerde afvalstoffen selectief heeft gedeponeerd, rijdt hij naar de UIT-zone;
 2. hij rijdt met slechts de op de weegbrug IN aanwezige passagiers de weegbrug UIT op, steekt zijn identiteitskaart in de uitgangszuil, en wacht op stabiel gewicht;
 3. indien de bezoeker niets moet betalen, opent de slagboom UIT zich automatisch;
 4. indien de bezoeker moet betalen, verschijnen de betaalinstructies op het scherm, en blijft de slagboom UIT dicht tot de betaling is verricht of tot wanneer op de kredietknop is gedrukt. In dit laatste geval rolt een ticket uit de zuil waarop ook de betaalinstructies zijn opgenomen (zie verder onder VII TARIEVEN);
 5. indien de bezoeker teveel heeft betaald, wordt het tegoed bijgehouden voor zijn volgend bezoek;
 6. bij betaling ontvangt hij door het drukken op de ticketknop een betalingsbewijs indien gewenst;
 7. de slagboom opent zich en hij kan het recyclagepark verlaten.

In alle omstandigheden die de normale exploitatie van het recyclagepark onmogelijk maken, worden de bezoekers doorverwezen naar een ander ILvA-recyclagepark.

Evenwel kan worden beslist, indien door omstandigheden de automatische registratie van de bezoekers en/of het gewicht onmogelijk is, de recyclageparkwachters de identiteit van de bezoeker samen met het in- en het uitgewicht manueel te laten noteren.
Deze gegevens worden door de centrale administratie achteraf in het systeem ingebracht en verwerkt.
De als gevolg van dit bezoek eventueel verschuldigde retributie wordt op het openstaand saldo als schuld ingeschreven en zal zoals alle andere niet-betalingen worden behandeld.
De betrokken bezoekers worden van de resultaten van deze handelswijze in kennis gesteld.

VII. TARIEVEN.

Elk gezin kan op de ILvA-recyclageparken jaarlijks tot 100 kg recycleerbare afvalstoffen aanbrengen met vrijstelling van betaling. Deze vrijstelling wordt echter enkel aangewend bij bezoeken waarbij uitsluitend recycleerbaar afval wordt aangeboden.
Voor KMOs, eigenaars van tweede verblijven, verenigingen met een bezoekerskaart en nieuwe gezinnen met een activatiekaart geldt geen vrijstelling.

Er is een globale korting van 10% voor wie enkel recycleerbaar afval aanvoert.

Indien tijdens een recyclageparkbezoek uitsluitend afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, worden aangebracht, zijn de gezinnen vrijgesteld van de retributie op voorwaarde dat zij voor 31 december van het voorgaande kalenderjaar bij ILvA de verklaring deponeren waarin zij afstand doen van de hoger vermelde vrijstelling.

Elk gezin kan op de ILvA-recyclageparken jaarlijks 200 kg cementgebonden asbest gratis aanbrengen. Om bij een bezoek van de maatregel te genieten, mag er bij dat bezoek enkel cementgebonden asbest worden aangeboden. Indien ander afval wordt aangeboden, geldt het normale tarief.
Ongebonden asbest wordt niet aanvaard op het recyclagepark.
Op elk recyclagepark is op de ingangszuil een asbestbel bevestigd. Daar dient op gedrukt wanneer iemand enkel cementgebonden asbest aanbiedt en dus van de maatregel wenst te genieten. De recyclageparkwachter komt controleren en zorgt voor de vrijstelling.

Tarieven van de retributie :

0 - 2.000 kg 0,05 / kg
2.001 - 5.000 kg 0,10 / kg
5.000 kg 0,20 / kg
eerste 100 kg recycleerbaar afval (vrijstelling) 0,00 / kg
eerste 200 kg cementgebonden asbest 0,00 / kg
indien enkel recycleerbare materialen - 10%

De tarieven zijn getrapt, in die zin dat voor elke schijf die door een gezin in een kalenderjaar bereikt wordt, een hoger bedrag per kilogram moet betaald worden.

VIII. BETAALMOGELIJKHEDEN.

De ILvA-recyclageparken beschikken aan de uitgangsweegbrug over een betaalzuil voorzien van een muntenslikker en van een bancontactmodule.

De muntenslikker aanvaardt munten vanaf 10 eurocent.
Indien de bezoeker niet wil of kan betalen, drukt hij op de kredietknop.
Hij krijgt dan vijf dagen de tijd om zijn schuld te vereffenen via een bankoverschrijving. Bij niet tijdige vereffening wordt er een extra administratiekost van 5 aangerekend.
De gegevens voor de overschrijving (gestructureerde mededeling) vindt de bezoeker terug op het ticket dat hij automatisch ontvangt bij het gebruik van de kredietknop.

Betaling van een openstaand bedrag bij het eerstvolgende bezoek kan aan de ingangszuil enkel met munten of - onder begeleiding van een recyclageparkwachter - aan de uitgangszuil via bancontact.

IX. SLUIKSTORTEN.

Afzetten of storten van afvalstoffen aan de afsluiting of de toegangspoort is verboden, wordt beschouwd als sluikstorten en geeft aanleiding tot klachtneerlegging bij de bevoegde instanties.

Wanneer afvalstoffen binnen het recyclagepark op een verkeerde plaats achtergelaten worden, kan de recyclageparkwachter verplichten deze terug op te nemen en ze op de juiste plaats te deponeren. Indien dit niet gebeurt wordt dit beschouwd als sluikstorten en zal er klacht neergelegd worden bij de bevoegde diensten. ILvA zal zich hierbij burgerlijke partij stellen.

X. VEILIGHEIDSMAATREGELEN.

Op het recyclagepark geldt een algemeen rookverbod.

Kinderen onder de 12 jaar mogen niet rondlopen op het recyclagepark, en blijven in de wagen.

De maximumsnelheid voor voertuigen is beperkt tot 10 kilometer per uur.

De toegangswegen of andere onderdelen van de inrichting mogen niet nodeloos belemmerd worden. De aangebrachte verkeerssignalisatie dient geerbiedigd.

De afvalstoffen worden door de bezoeker zelf in de daartoe bestemde container of ander recipint of op de ontvangstvloer aangebracht. ILvA brengt hiertoe de nodige aanduidingen aan. Bij twijfel dient de recyclageparkwachter geraadpleegd. Zijn beslissing zal nageleefd worden.
Het eventueel verlenen van hulp door ILvA-personeel ontslaat de bezoeker niet van zijn verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Indien de materialen verpakt worden aangevoerd, dienen zij, met uitzondering van frituurvet/olie en fondue-olie, uit de verpakking gegoten op de daartoe voorziene plaats of container. Het gebruikte verpakkingsmateriaal wordt afhankelijk van zijn aard, weer meegenomen of indien aanwezig, in de daartoe bestemde container achtergelaten.

ILvA noch zijn aangestelden zijn verantwoordelijk voor ongevallen, lichamelijke of materile schade, diefstal, verlies van goederen of foutief gebruik van het beschikbare materiaal. Schade door derden aangebracht aan de inrichting of aan de uitrusting van het recyclagepark zal op dezen verhaald worden.

Bijlage 1: Adressen van ILvA-recyclageparken

Recyclagepark

straat

postcode

gemeente

Aalst I

Bergemeersenstraat 143

9300

Aalst

Aalst II

Spuimeersenweg 1

9308

Aalst

Affligem

Geertruidebaan 54

1790

Affligem

Denderleeuw

Thontlaan 42

9470

Denderleeuw

Erpe-Mere

Keerstraat 3

9420

Erpe-Mere

Galmaarden

Brusselstraat 23B

1570

Galmaarden

Geraardsbergen

Dagmoedstraat 80

9506

Geraardsbergen

Haaltert

Stationsstraat 205 A

9450

Haaltert

Herzele

Mergellaan 79

9550

Herzele

Kluisbergen

Oudenaardebaan 12

9690

Kluisbergen

Lede

Kleiweg 20

9340

Lede

Ninove

Pamelstraat Oost 455

9400

Ninove

Oosterzele

Lange Ambachtstraat 38

9860

Oosterzele

Sint-Lievens-Houtem

Bussegem 1a

9520

Sint-Lievens-Houtem

Zottegem

Ballingsweg 19

9620

Zottegem

Bijlage 2: Lijst van op het recyclagepark aanvaarde afvalstoffen (niet-limitatief)

 

Toegelaten afvalstoffen

Niet toegelaten (niet-limitatief)

1

Papier en karton: kranten, tijdschriften, reclamedrukwerk, verpakkingspapier, karton, boeken

bij deze fractie: besmeurd of vuil papier, behangpapier, carbonpapier, plasticfolies, isomo, drankkartons, ringmappen, broodzakken, papier met vetvlekken of lijm,

     

2

Glas: gesorteerd in afzonderlijke fracties

 
 

- Wit verpakkingsglas of drinkglazen (hol glas), zuiver en ontdaan van alle deksels en stoppen.

bij deze fractie: vlak glas, spiegels, autoruiten, keramiek, pyrex, koffiezetkan, gekleurd glas...

 

- Groen, bruin of blauw verpakkingsglas of drinkglazen (hol glas), zuiver en ontdaan van alle deksels en stoppen.

bij deze fractie: vlak glas, spiegels, autoruiten, keramiek, pyrex, koffiezetkan, wit glas...

 

- Vlak glas en gewapend vlak glas, dubbel glas, spiegels, serreglas.

bij deze fractie: hol glas, autoruiten, gelaagd-, veiligheidsglas, glazen kookplaat, kachelruit, brilglas, kristal, lampen, loodglas.

     

3

P.M.D.-fractie: Plastic flessen en flacons, Metaalverpakkingen en Drankkartons

vervuilde verpakkingen, voorwerpen die geen verpakking zijn, bidons groter dan 8 liter

 

Plastic flessen en flacons: kunststof verpakkingen met de vorm van een fles of een flesje

andere voorwerpen of kunststof verpakkingen met andere vormen dan flessen of kleine flesjes (flacons) zoals vlootjes, zakjes, bakjes, schaaltjes, potjes, emmers, mandjes, bekers, kuipjes, en verder ook:

* verpakkingen met kindveilige sluiting, bijvoorbeeld: verpakkingen van corrosieve ontstoppers, corrosieve WC-ontkalkers

* verpakkingen met tenminste n van de volgende pictogrammen:

2 4 31

* verpakkingen van insecticide, onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif,

* verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis

 

Metalen verpakkingen: lege blikken (staal, aluminium), metalen koekjesdozen, aluminiumschaaltjes (pizza, lasagne), spuitbussen van cosmetica en voedingsmiddelen, metalen deksels, kroonkurken

aluminiumfolie.

 

Drankkartons: laminaat(tetra)verpakking.

kartonnen voorwerpen of verpakkingen, of gelaagde verpakkingen die niet de tetrabriksamenstelling bezitten, drankzakjes.

     

4

Kunststoffolie: Alle soepele en zuivere kunststoffolies (bezemschoon) incl. baksteenfolie, lege plastic zakken van zand, van turf, van meststof, van potgrond, van verse groenten of aardappelen, van dierenvoeder, plastic mapjes, aardbeifolie, grondbedekkingsfolie, krimpfolie, winkelzakjes...

bij deze fractie: vlees/vis/gevogelteverpakkingen, folies van verfwerken, folies vervuild met bloed of vlees, sproeistoffen, oogstresten, aarde, restfractie, folies van zuivel, folies met karton, chipszakken, geweven zeildoeken, geotextiel, windbreekdoeken, netten, insectengaas, polypropyleen-zakken

     

5

Bloempotten (kunststof): Alle kunststof bloempotjes en bloembakken of plantentrays.

bij deze fractie: bloempotten, bakken vervaardigd uit ander materiaal dan kunststof of gevuld met aarde, oasis of planten, emmers

     

6

Harde plastics: harde plastics die niet bij de fractie "PMD" of bij de fractie "bloempotten" horen, zoals elektriciteitsbuizen, tuinmeubelen, emmer, rolluiken, wasmanden, bierbakken, dakgoten, buizen, planchetten

bij deze fractie: rubber, golfplaten versterkt met glasvezel, zachte folies, stenen of keramieken bloempotten, andere kunststoffen, buizen met metalen draad in verwerkt, KGA (siliconentube, verfpotten, bidons), AEEA, PMD, bloempotten, motorhelmen, auto-onderdelen, frigoboxen, ballen, stukken kleiner dan 15 cm

     

7

Isomo: zuivere, droge, witte en geurvrije isomo

bij deze fractie: verpakkingschips, fruit- of vleesschaaltjes, visverpakking, geverfde of vuile isomo.

     

8

Snoeimaterialen: heesters, struiken, takken, snoeihout. De takken mogen maximum 2 m lang zijn en 20 cm diameter hebben. Bomen met een grotere doormeter moeten in stukken van maximum 50 cm lengte gezaagd zijn.

 bij deze fractie: GFT-afval, gras, bladeren, onkruid, wortels, boomstukken, stronken

     

9

Gras/Bladeren: kleiner tuinafval zoals gras, bladeren, onkruid

 bij deze fractie: groenten-, fruit- of keukenafval, snoeihout, stukken boom, wortels, stronken.

     

10

Textiel (en leder): kledingstukken, huishoudlinnen, schoeisel, broekriemen en andere lederwaren.

bij deze fractie: niet-herbruikbare kleding of schoeisel, vodden

     

11

Banden: alleen van personenwagens, fietsbanden, motorbanden.

bij deze fractie: velgen, vrachtwagenbanden, tractorbanden Het aantal autobanden is beperkt tot vier per bezoeker.

     

12

A.E.E.A : alle elektrische en elektronische toestellen, verlichtingsarmaturen.

bij deze fractie: gesloopte toestellen, losse onderdelen, frituurolie of vet, etensresten

     

13

Metalen: metalen voorwerpen, rekken, roosters, ijzerdraad, fietsen

bij deze fractie: elektrische of elektronische toestellen, brandblussers, gasflessen, stookolietanks

     

14

Hout: houten meubilair en gemengd hout zonder metalen onderdelen, glas of bekleding, massief hout, OSB-platen, triplex en multiplex.

bij deze fractie: hardboard, laminaat, unalitplaten, rot hout, snoeihout, stronken, riet, rotan, bamboe, spoorwegbielzen, gempregneerd hout

     

15

Steenpuin: Bakstenen, metselwerk, aardewerkpannen, gresbuizen, natuurleien

bij deze fractie: cellenbeton Ytong, betonpalen of platen, gipsplaten, werfafval, siliconenspuiten, asbest, cement, voegsel, faencetegels, keramiek, WC-pot, lavabo, urinoir, douchebak, vaas, borden, kopjes, porseleinen beeldjes (postuurkes), gips, kalk, pleister, kleiklonters, rubber, bitumen, asfalt, roofing, cokes, steenkool, bruinkool, slakken, tegels, gexpandeerde klei (argex), isolatiematerialen, glasdallen/te-gels, kurk, hout / vezelplaat, vuurvaste steen, spoorwegbielzen

     

16

Beton: bouwmaterialen in beton, natuursteen, ongewapend beton, betonklinkers, betondallen, granulaten, gestabiliseerd zand, betonnen paaltjes, licht gewapend beton, grind, steenslag, kasseien

bij deze fractie: baksteenpuin, asbest, natuurleien, zwaar gewapend beton, zoals elektriciteitspalen, gewapende balken en kolommen, dubbel gewapende vloerpalen, stukken met een kantlengte van meer dan 1,5 meter, roofing, bitumen, gipsplaten

     

17

Cementgebonden asbest: eternit golfplaten, bloembakken, leien, buizen

bij deze fractie: ongebonden asbest.

     

18

Grond: vrij van onzuiverheden

bij deze fractie: vervuilde grond.

     

19

Plantaardige olin en vetten: frituurvet, frituurolie, fondueolie, slaolie.

bij deze fractie: motorolie

     

20

Motorolie: afvalolie.

bij deze fractie: frituurvet, frituurolie, fondueolie, slaolie

     

21

Autobatterijen - autoaccus.

bij deze fractie: batterijtjes.

     

22

Batterijtjes.

bij deze fractie: autobatterijen.

     

23

Klein gevaarlijk afval (KGA): zoals verf en verfblikken, lijmresten, rntgenfotos, insecticiden, spuitbussen, TL-Lampen, schoonmaakmiddelen, brandblussers, chemicalin.

bij deze fractie: lege verpakkingen van afwasmiddelen, wasmiddel, shampoo, haarlak, scheerschuim, deodorant, gloeilampen, medicijnen, videobanden, audiocassettes

     

24

Grof huisvuil: niet-recycleerba(a)r(e) meubilair, ramen, deuren, matrassen, bedbodems en andere grote niet-recycleerbare voorwerpen.

bij deze fractie: houten of metalen voorwerpen, ander recycleerbaar materiaal, huisvuil (in zakken of los) dat in een restfractierecipint kan.

     

25

Niet-brandbaar, niet-recycleerbaar: zoals pyrex, spoorwegbiels, roofing, bitumen, toiletpot, lavabo, bad, keramiek, tegels, kristalglas, cellenbeton, gipsplaten, serviesborden, vazen, isolatie (glaswol, rotswol, PUR, PIR)

bij deze fractie: recycleerbaar of brandbaar afval, huisvuil.

     

26

Wortels: boomwortels, stukken boom, stronken

bij deze fractie: GFT-afval, snoeihout, gras, bladeren, onkruid.

Bijlage 3 : Lijst van niet-recycleerbaar afval

NIET-RECYCLEERBAAR AFVAL :

Grof huisvuil:

alle grote voorwerpen die niet volledig bestaan uit zuiver hout, metaal of de afzonderlijk in te zamelen harde plastics. Wat echter niet-recycleerbaar is n in een huisvuilzak* kan, moet huis-aan-huis worden aangeboden in een huisvuilzak*.

Glas:

vervuild serreglas, glazen siervoorwerpen, pyrexglas, Arcopal-producten

Bouwmateriaal:

Cementgebonden asbestproducten, cellenbeton (Ytong, Poroton) Afgekapt pleisterwerk, verharde zakken cement, roofing, golfplaten vervuild plastic, tegels, keramiek, toiletpot, lavabo, gips Kalk, laminaat, .

Hout:

Geperst karton (Unalit), spoorwegbielzen, MDF, rot hout, .

 

Deze lijst is niet limitatief


Download het reglement in PDF