home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 5 juli 2016

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter,
dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. T. De Knyf, I. De Koninck,  B. De Roeck, mevrn. A. De Winne, M. Duwyn, L. Goossens, dhrn. L. Hoorens, J. Martens, mevr. R. Triest,  dhr. P. Venneman, leden;
I. Depessemier, wnd.directeur, H. Geeroms, adviseur, secretaris.
 
Verontschuldigd : dhrn. M. Casteur, L. Dekimpe, P. Deneyer, D. Janssens.
 
--------------------
 
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2016/10 dd. 14 juni 2016.
 
De notulen van de vergadering 2016/10 dd. 14 juni 2016 worden na aanpassingen goed­ge­keurd.
 
2. Financiën.
2.1. Financiële resultaten januari - april 2016.
 
De globale afrekeningstabel van de gemeenten, de resultatenrekening, de balans en de diftar-inkomsten voor de eerste vier maand van 2016 worden goedgekeurd.
 
3. Afvalinzameling.
3.1. Stand van zaken textielovereenkomsten.
 
Vermits de eerder genomen beslissingen tot het aan de kringloopwinkels verlenen van de exclusiviteit voor de inzameling van textiel door de Raad van State geschorst zijn, zal, vooraleer in dit verband tot nieuwe beslissingen te komen, met de kringloopwinkels worden overlegd.
 
3.2. Verwerven en verwerken van de restfractie van ingezameld textiel : stand van zaken.
 
Vermits de gestanddoeningstermijn voor het gunnen van het verwerven en verwerken van de restafval van het ingezameld textiel op 21 september 2016 is bepaald wordt de behandeling van dit punt uitgesteld, vooral omwille van de onzekerheid die momenteel betreffende de textielinzameling bestaat.
 
3.3. Princiepsbeslissing nieuw bestek gele huisvuilzakken.
 
Op vraag van de administratie worden volgende elementen in het aan de Raad van Bestuur voor te leggen bestek voor de aankoop van huisvuilzakken vastgelegd :
- de dikte van de folie : 45 µm, in plaats van de huidige 40 µm;
-  het type van sluiting : het klassieke systeem met openmondzakken en meegeleverde sluitstrips wordt be­houden;
- de kwaliteit van de folie : 100 % nieuwe grondstof;
- het invoeren van een uniforme huisvuilzak.
 
4. Milieu Algemeen.
4.1. Goedkeuren eindstaat aankoop compostvaten.
 
De eindafrekening betreffende de levering van 1.667 compostvaten wordt goedgekeurd, à € 49.418,22 (incl. BTW).
 
5. Personeel.