home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 23 augustus 2016

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter,
dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. T. De Knyf, I. De Koninck,  B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhr. P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, mevr. R. Triest, leden;
I. Depessemier, wnd.directeur, H. Geeroms, adviseur, secretaris.
 
Verontschuldigd : dhrn. M. Casteur, L. Dekimpe, P. Venneman, G. Verdoodt.
 
--------------------
 
 
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2016/11 dd. 5 juli 2016.
 
De notulen van de vergadering 2016/11 dd. 5 juli 2016 worden na aanpassingen goed­ge­keurd.
 
2. Afvalinzameling.
2.1. Stand van zaken textielinzameling.
 
De administratie krijgt opdracht een laatste maal met de kringloopwinkels en het advocatenbu­reau samen te zitten teneinde tot een concreet voorstel van een overeenkomst te komen, zo­dat de eerstvolgende Raad van Bestuur daaromtrent tot de nodige beslissingen kan worden uitgenodigd.
 
2.2. Ter beschikking stellen afvaleilandjes.
 
De administratie krijgt opdracht tot het opstellen van een sluitend gebruiksreglement waardoor vermeden wordt dat deze oneigenlijk worden gebruikt en een waarborg wordt voorzien ten­einde het gebruik ervan correct te laten verlopen.
 
2.3. Beweegbare zuilen op de recyclageparken.
 
Onder de momenteel gekende voorwaarden wordt  niet overgegaan tot het beweegbaar ma­ken van de zuilen op de recyclageparken.
 
3. Afvalverwerking.
3.1. Verkoop deponie Voorde.
 
De administratie wordt opdracht gegeven tot het doorlopen van een gunningsprocedure voor het aanvoeren van de benodigde grond en het bestek daartoe voor verdere besluitvorming aan de bestuursorganen over te maken.
 
3.2. Stand van zaken GFT-composteringsinstallatie.
 
Er wordt een overzicht gegeven van de voortgang van dit dossier waaruit blijkt dat de werken op de Cleanleasefortex-site per 29 augustus 2016 opstarten.
 
4. Personeel.