home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 21 februari 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;

dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;

B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.

 

Verontschuldigd : mevr. L. Goossens.

 

--------------------

 

1. Notulen.

1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/01 dd. 10 januari 2017.

 

De notulen van de vergadering 2017/01 dd. 10 januari 2017 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.

 

2. ILvA als vereniging.

2.1. Samenwerking Kringloopwinkels/Inzameling Textiel.

 

De beslissing tot het doorlopen van een openbare aanbesteding voor het inzamelen en verwerken van textiel wordt voorlopig uitgesteld in afwachting van de richtlijnen van de Vlaamse Overheid.

 

2.2. Kennisgeving Inleefdag.

Alle bedienden en bestuursleden worden uitgenodigd tot deelname aan de eerste ILvA-inleefdag op 24 maart 2017 en hen te vragen, die dag, veiligheidskleren en -schoenen aan te trekken en mee op pad te gaan met onze inzamelploegen om afval in te zamelen.

 

3. Afvalinzameling.

3.1. Opmaak protocol voor de introductie van Boordcomputers (T&T).

 

Het protocol Boordcomputers (Track & Trace) te bekrachtigen en op te nemen in het arbeidsreglement.

 

3.2. Bestek ondergrondse containers - erratum.

 

Het erratum, gepubliceerd op 1 februari 2017 via e-notification, waardoor de openingszitting werd verschoven van 13 februari naar 28 februari 2017.

 

4. Afvalverwerking.

4.1. Akkoord WIPS - prijsaanpassing en addendum.

 

Er wordt kennis genomen van het ondertekende akkoord tussen WIPS en ILvA voor de exploitatie en financiering van de GFT-composteringsinstallatie voor de komende 20 jaar.

 

4.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van landbouw- en andere folies, harde plastic, bloempotjes, rubberbanden en GFT-containers.

 

Het bestek tot het gunnen van de opdracht tot het verwerven en verwerken van folies, harde plastic, bloempotjes, rubberbanden en beschadigde containers, zoals opge­steld door de administratie, wordt goedgekeurd.

 

4.3. Gunnen leveren actieve kool - deponie Vlierzele.

 

Het leveren van actieve kool op de percolaatwaterzuiveringsinstallatie te Vlierzele voor de periode van 1 april 2017 tot 31 maart 2020 wordt gegund aan Desotec nv.

 

4.4. Goedkeuren bestek voor het verwerven en verwerken taxussnoeisel ingezameld op de recyclageparken in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2017.

 

Het bestek tot het gunnen van de opdracht tot het verwerven en verwerken van taxussnoeisel in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2017, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.

 

5. Personeel.