home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 18 april 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;

mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevrn. M. Duwyn, L. Goossens, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;

B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.

 

Verontschuldigd : dhr. B. Blommaert.

 

--------------------

 

1. Notulen.

1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/03 dd. 14 maart 2017.

 

De notulen van de vergadering 2017/03 dd. 14 maart 2017 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

 

2. ILvA als vereniging.

2.1. Goedkeuren ontwerp jaarverslag werkingsjaar 2016.

 

Het ontwerp-jaarverslag, zoals het aan de leden is overhandigd, goed te keuren en het voor verder gevolg aan de Raad van Bestuur, de deelnemende besturen en daarna aan de Algemene Vergadering ter goedkeuring over te maken.

 

2.2. Verspreiding jaarverslag.

 

De jaarverslagen betreffende werkingsjaar 2016 en volgende worden enkel nog digitaal verdeeld naar onze besturen en derden.

 

3. Administratie.

3.1. Goedkeuren bestek drukwerk Milieukrant.

 

Het bestek voor het drukken en leveren van de Milieukrant, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt de opdracht voor het gunnen ervan een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking te doorlopen.

 

4. Afvalinzameling.

4.1. Gunnen levering ondergrondse containers.

 

De opdracht tot levering en plaatsing van 20 ondergrondse containersystemen wordt gegund aan Traflux bvba, inclusief onderhouds-en herstellingscontract en dit op basis van alle bepalingen van het bestek en van de door dit bedrijf gedane bieding.

 

4.2. Proefproject diftar.

 

Het proefproject diftar wordt goedgekeurd en de administratie wordt opdracht gegeven de praktische uitvoering van het project te realiseren in het najaar van 2017.

 

 

5. Afvalverwerking.

5.1. Aanleggen bos te Voorde.

 

Het Directiecomité heeft op 23 augustus 2016 beslist om de deponie te Voorde verder op het hogen en een bos van 23.000 bomen aan te planten en dit in eigen beheer te realiseren.

 

Een eerste aanplant zal georganiseerd worden op 26 november 2017 door Bos+ in samenwerking met de VDAB, die het project deels sponsoren.

 

5.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van motorolie.

 

Het bestek voor het gunnen van het verwerven en verwerken van motorolie door ILvA ingezameld op de ILvA-recycla­geparken in de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt de opdracht voor het gunnen ervan een onderhandelings­procedure zonder bekendmaking te doorlopen.

 

6. Personeel.