home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 27 juni 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
Dhr. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, mevr. A. De Winne, dhr. L. Dekimpe, mevrn. M. Duwyn, L. Goossens, dhrn. L. Hoorens, D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhrn. P. Venneman, G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : dhr. I. De Koninck, B. De Roeck, P. Deneyer.
--------------------
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/04 dd. 18 april 2017 en 2017/05 dd. 29 mei 2017.
De notulen van de vergadering 2017/04 dd. 18 april 2017 en 2017/05 dd. 29 mei 2017 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.

2. ILvA als vereniging.
2.1. Textielinzameling op het openbaar domein : stand van zaken.
De beslissing van de Raad van Bestuur dd. 28 januari 2016 waarbij er textielovereenkomsten werden gesloten met de kringwinkels ’t Vierkant, Teleshop en Vlaamse Ardennen in te trekken, en deze beslissing wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de Raad van Bestuur dd. 24 oktober 2017.
2.2.Schending van de beheersovereenkomst tussen Affligem en ILvA.
Er wordt een formele brief geschreven vanuit het Directiecomité naar de gemeente Affligem en Haviland om aan te kaarten dat zij zonder wettelijke basis hebben opgetreden in het ILvA-werkingsgebied en hierdoor de beheersovereenkomst hebben geschonden.
Kinderopvangproject : stand van zaken.
Er wordt geen kinderdagverblijf gebouwd op de site van ILvA na het resumeren van de ingewonnen adviezen.
In overleg met de milieudienst van de Stad Aalst wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor het vrijgekomen perceel.
2.4. Verkoop perceel lot 2 - 1109/Bdeel en lot 3 - 1064/Vdeel - Industrielaan 20 aan AquaSecurity.
Er is een principieel akkoord voor de verkoop van 2 percelen aan NV Salenco.

3. Financiën.
3.1. Financiële resultaten januari - april 2017.
De globale afrekeningstabel van de gemeenten, de resultatenrekening, de balans en de diftar-inkomsten voor de eerste vier maand van 2017 worden goedgekeurd.

4. Administratie.
4.1. Gunnen opdracht drukwerk Milieukrant.
De opdracht voor het drukken en leveren van 4 Milieukranten wordt gegund aan Aktueel.

5. Afvalinzameling.
5.1. Proefproject diftar : stand van zaken.
Het proefproject Diftar werd goedgekeurd op de gemeenteraad van Oosterzele dd. 22 juni 2017.

6. Afvalverwerking.
6.1. GFT-composteringsinstallatie : stand van zaken.
De officiële opening van de GFT-composteringsinstallatie is voorzien op vrijdag 29 september 2017.
De installatie die operationeel zal zijn tegen 19 september 2017, voor de opstart van de cold commissioning. Na 6 weken zal de eerste GFT-aanvoer vanuit ILvA kunnen gepland worden, eind oktober 2017.
6.2. Gunnen verwerven en verwerken van motorolie.
De opdracht tot de verwerving en verwerking van op de ILvA-recyclageparken ingezamelde motorolie in de periode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 wordt gegund aan Vanheede Environmental Services bvba.

7. Personeel.