home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 19 september 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. L. Goossens, dhrn. L. Hoorens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhr. G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : dhr. B. Blommaert, mevr. M. Duwyn, dhrn. D. Janssens, P. Venneman.
--------------------
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/06 dd. dd. 27 juni 2017.
De notulen van de vergadering 2017/06 dd. 27 juni 2017 worden zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. ILvA als vereniging.

2.1. Uittreding provincie - waardering aandelen.
Dit agendapunt wordt verdaagd naar het Directiecomité van 3 oktober 2017.

2.2 Handhavingsweek - rol ILvA.
Een werkgroep wordt opgestart, gecoördineerd door ILvA, binnen de schoot van de werkvergaderingen van milieuambtenaren met als doel een gemeenschappelijk beleid uit te werken rond de handhaving van sluikstorten en zwerfvuil.

2.3 Inventaris lokalisatie plan textielinzameling.
het lokalisatie plan, op basis van het vastgestelde quotum per gemeente, wordt bekrachtigd;
de goedgekeurde tekst van het Directiecomité dd. 21 februari 2017 tegen wildgroei van textielcontainers en tot handhaving, wordt overgemaakt aan alle deelnemende besturen op basis waarvan deze vrij kunnen beslissen tot opname ervan in het politiereglement of de GAS-codex.

2.4. Stelplaats vrachtwagens : herstelling dak n.a.v. stormschade -
instellen onderhandelingsprocedure bij hoogdringendheid.
Er wordt een onderhandelingsprocedure bij hoogdringendheid opgestart, de wet op de overheidsopdrachten laat dit toe volgens artikel 42, §1. De algemeen directeur en voorzitter worden gemachtigd om een selectie te maken uit de aannemers.

3. Financiën.
3.1. Financiering aankoop vrachtwagens - goedkeuren bestek lening.
Het bestek voor de financiering van de aankoop van 17 vrachtwagens, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd.

3.2. Voorstel meerjarenbegroting - eerste ontwerp.
het voorgestelde stramien voor de opmaak van de meerjarenbegroting wordt goedgekeurd en gebruikt voor de raming van de budgetten 2019-2021; de administratie wordt opdracht gegeven een actieplan op te stellen voor de budgetten 2018-2021.

4. Afvalinzameling
4.1. Proefproject diftar : stand van zaken.
De algemeen directeur overloopt de genomen stappen in dit project.

4.2. Inspectie FOD WASO op de recyclageparken : inzameling asbest.
- naar aanleiding van het inspectiebezoek aan de recyclageparken Aalst II en Haaltert wordt een actieplan opgesteld door onze externe preventieadviseur;
- de te nemen veiligheidsmaatregelen voor en door het personeel zijn geagendeerd op het HOC-BC van 20 september 2017.

5. Afvalverwerking.
5.1. GFT-composteringsinstallatie : stand van zaken - windturbine.
De algemeen directeur schetst een overzicht van de gedane werken aan de GFT- composteringsinstallatie.
Op 29 september 2017 is de GFT-composteringsinstallatie officieel geopend.

5.2. Gunnen verwerven en verwerken plantaardige oliën en vetten.
Deze opdracht wordt gegund aan Bio Oil Recycling cvba, met adres te 8200 Brugge, Dirk Martensstraat 12, 8200 Brugge.

6. Personeel.