home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 3 oktober 2017

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
dhrn. B. Blommaert, mevr. M. Buydens, dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhr. P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. D. Janssens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhr. G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : dhrn. L. Dekimpe, P. Venneman.
--------------------
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2017/07 dd. 19 september 2017.
De notulen van de vergadering 2017/07 dd. 19 september 2017 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.

2. ILvA als vereniging.
2.1. Uittreding provincie - waardering aandelen.
De geactualiseerde nominale waarde van de provinciale aandelen als uitstapvergoeding voor de provincie wordt goedgekeurd en deze beslissing zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur op 24 oktober 2017.

2.2. Vastleggen vergaderkalender.
De vergaderkalender zoals voorgesteld door de administratie wordt goedgekeurd mits toevoeging van de vergadering van het Directiecomité op 2 oktober 2018.

3. Financiën.
3.1. Voorstel meerjarenbegroting en actieplan.
De administratie wordt opdracht gegeven de meerjarenbegroting uit te werken tot 2024 en
het actieplan, voorgelegd door de directie, verder in detail te laten uitwerken.

4. Afvalinzameling.
4.1. Goedkeuren bestek aankoop 14 wielladers voor de recyclageparken.
Het bestek voor de levering van 14 wielladers via een raamovereenkomst van 2 jaar, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht op basis van dit bestek een open procedure met Europese bekendmaking te doorlopen.

5. Afvalverwerking.
5.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken cementgebonden asbest.
Het bestek voor het verwerven en verwerken van het op de recyclageparken ingezamelde as­best in de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2019, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open offer­teaanvraag te doorlopen.

5.2. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken niet-brandbaar/niet-recycleerbaar afval.
Het bestek voor het verwerven en verwerken van het op de recyclageparken in de periode van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 ingezamelde afvalfractie niet-brandbaar/niet-recycleerbaar afval, zoals opgesteld door de administratie, wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open offer­teaanvraag te doorlopen.

6. Personeel.