home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Raad van Bestuur 24 oktober 2017

Aanwezig :
A-aandeelhouders :
- voor de stad Aalst : dhr. Maarten Blommaert, Voorzitter, dhr. Iwein De Koninck, mevr. Caroline De Meerleer, dhrn. Johan De Veylder, Kristof Devos, mevr. Cathy Grysolle, dhrn. Paul Stockman, Geert Verdoodt.
- voor de gemeente Affligem : dhr. Bert De Roeck, mevr. Leen Steenhoudt.
- voor de gemeente Denderleeuw : mevrn. Marleen Buydens, Simonne De Leeuw.
- voor de gemeente Erpe-Mere : mevr. Gina De Brouwer, dhr. Dirk Janssens.
- voor de gemeente Galmaarden : dhr. Pierre Deneyer.
- voor de stad Geraardsbergen : mevr. Sarah De Backer, dhr. Karel De Moyer, mevrn. Andrée De Rom-Depreter, Martine Duwyn.
- voor de gemeente Haaltert : mevr. Astrid De Winne.
- voor de gemeente Herzele : dhr. Luc Hoorens, mevr. Patricia Van Ruyskensvelde.
- voor de gemeente Kluisbergen : dhr. Lode Dekimpe.
- voor de gemeente Lede : dhrn. Erik Vandormael, Peter Venneman.
- voor de gemeente Liedekerke : dhr. Willy Rossignol, mevr. Rita Triest.
- voor de stad Ninove : dhrn. Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, mevr. Jannick Violon.
- voor de gemeente Oosterzele : mevr. Christianne Immegeers-Schreyen, dhr. Jan Martens.
- voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem : dhr. Tim De Knyf.
- voor de stad Zottegem : mevrn. Sandra De Roeck, Leen Goossens, Claudine Placke.
B-aandeelhouders :
- voor de provincie Oost-Vlaanderen : dhrn. Bart Blommaert, Dirk De Meerleer, mevrn. Vera De Merlier (vertegenwoordigd bij volmacht door Bart Blommaert), Hilde De Sutter, Greet De Troyer.
Leden met raadgevende stem : dhrn. Yves Lerminiaux, Jean Paul Martin, Filip Michiels, Lander Van Leuven.
Bart Rooms, Alg. Directeur, secretaris, Ingrid Depessemier, adj. directeur.
Verontschuldigd : mevrn. Vera De Merlier, Lisa Houtman, dhr. Ignace Verhaegen.
----------------------------
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen van de Raad van Bestuur 17/02 dd. 16 mei 2017.
Het verslag van de vergadering 17/02 dd. 16 mei 2017 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2. ILvA als vereniging.
2.1. Uittreding provincie - waardering aandelen.
De geactualiseerde nominale waarde van de provinciale aandelen wordt als uitstapvergoeding voor de provincie goedgekeurd en dit standpunt bekend te maken aan de bestendige deputatie van de provincie.
Actieplan en budget 2018.
Het actieplan en budget voor 2018, zoals eerder aan de leden is bezorgd, wordt goedgekeurd en aan de steden en gemeenten en de Algemene Vergadering voor verder gevolg overgemaakt.
2.3. Bijeenroepen Algemene Vergadering en vastleggen agenda.
De Buitengewone Algemene Vergadering wordt samengeroepen op 19 december 2017 met de door de administratie vastgestelde dagorde.
2.4. Vastleggen vergaderkalender.
De vergaderkalender voor 2018 wordt goedgekeurd.
2.5. Textielinzameling op het openbaar domein : stand van zaken.
de beslissing van het Directiecomité dd. 27 juni 2017 tot intrekking van de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 28 januari 2016 wordt bekrachtigd, als gevolg waarvan de afgesloten textielovereenkomsten met de kringwinkels ’t Vierkant, Teleshop en Vlaamse Ardennen als onbestaande worden beschouwd.
de administratie de opdracht te geven deze beslissing ter kennisgeving aan de Raad van State te bezorgen.
2.6. Stelplaats vrachtwagens : herstelling dak n.a.v. stormschade - evaluatie prijsvraag.
De opdracht voor het herstellen van het dak wordt gegund aan RTS daken, Wijngaardveld 29, 9300 Aalst, op basis van de prijsvergelijking van de 3 finaal geselecteerde aannemers.

3. Financiën.
3.1. Financiële resultaten januari-augustus 2017.
Er wordt kennis genomen van de financiële resultaten van de eerste acht maanden van 2017.
3.2. Vastleggen begrotingsvooruitzichten dienstjaar 2018.
De begrotingsvooruitzichten voor het jaar 2018 worden vastgelegd en voor verder gevolg aan de deelnemende besturen overgemaakt.
3.3. Gunning lening voor de aankoop van 17 vrachtwagens.
De lening ten bedrage van € 4.000.000 voor de aan­koop van 17 vrachtwagens wordt toegewezen aan ING België, Marnixlaan 24 te 1000 Brussel, op basis van alle bepalingen van het bestek en het door deze aanbieder gedane Best And Final Offer.
3.4. Aanpassen bankwaarborgen deponieën.
De Voorzitter en de algemeen directeur worden gemachtigd voor ondertekening van het besluit tot het aanpassen van de bankwaarborgen voor de deponieën te Vlier­zele en Voorde.

4. Afvalinzameling.
4.1. Goedkeuren bestek voor de aankoop van persen en perswisseltafels op de recyclageparken.
De offertevraag en de bijhorende raming van € 700.200 excl. BTW, zoals opgesteld door de administratie, worden goedgekeurd en de administratie opdracht te geven dit dossier aan OVAM ter goedkeuring en subsidiëring over te maken, waarna tot het doorlopen van de procedure van open offerteaanvraag kan worden overgegaan.

5. Afvalverwerking.
5.2. Goedkeuren bestek verwerving en verwerking houtafval.
Het bestek voor de opdracht tot verwer­ving en verwerking van hout ingezameld op de ILvA-recyclageparken - na afhaling van het hout door de verwerver in de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding met Europese be­kendmaking te doorlopen.
5.3. Goedkeuren van het bestek voor de verwerving en verwerking van tuinafval.
Het bestek voor de opdracht tot verwer­ving en verwerking van tuinafval ingezameld op de ILvA-recyclageparken - na transport door ILvA naar de verwerker in de periode 1 januari 2018 tot 31 december 2018 wordt goedgekeurd en de administratie krijgt opdracht voor het gunnen ervan een open aanbesteding met Europese be­kendmaking te doorlopen.

6. Personeel.