home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Informatie AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Beknopt verslag Directiecomité 6 maart 2018

Aanwezig : dhr. M. Blommaert, Voorzitter;
dhrn. M. Casteur, T. De Knyf, I. De Koninck, B. De Roeck, mevr. A. De Winne, dhrn. L. Dekimpe, P. Deneyer, mevr. M. Duwyn, dhrn. L. Hoorens, J. Martens, mevr. R. Triest, dhr. G. Verdoodt, leden;
B. Rooms, Alg. Directeur, secretaris, I. Depessemier, adj. Directeur.
Verontschuldigd : dhrn. B. Blommaert, D. Janssens en P. Venneman en mevr. M. Buydens en L. Goossens.
--------------------
1. Notulen.
1.1. Goedkeuring notulen Directiecomité 2018/02 dd. 6 februari 2018.
De notulen van de vergadering 2018/02 dd. 6 februari 2018 worden zonder opmerkingen goedge­keurd.
2. ILvA als vereniging.
2.1. Decreet Lokaal Bestuur - stand van zaken.
De statuten van ILvA worden aangepast volgens de bepalingen vastgelegd in het nieuw Decreet Lokaal Bestuur.
2.2. Uittreding provincie - waardering aandelen.
Er wordt beslist om verder te onderhandelen met de provincie in die mate dat hun methode moet rekening houden met de huidige situatie en de toekomstige te verwachten resultaten, zoals elke waardering van een aandeel rekening houdt met het heden en de toekomst.
3. Financiën.
3.1. Forecast financiële resultaten dienstjaar 2017.
De vergadering neemt kennis van de eerste forecast van de financiële resultaten dienstjaar 2017 en besluit deze, na visering door de commissarissen, aan de eerstvolgende Raad van Bestuur ter goedkeuring voor te leggen.
4. Afvalverwerking.
4.1. Goedkeuren bestek verwerven en verwerken van steenpuin en beton.
Het bestek voor het verwerven en verwerken van steenpuin en gewapend beton, zoals opgesteld door de administratie, goed te keuren en de administratie opdracht te geven voor het gunnen ervan een open aanbestedingsprocedure te doorlopen en de resultaten ervan voor verder gevolg aan de bestuursorganen over te maken.
4.2. Goedkeuren bestek voor het verwerven en verwerken van taxussnoeisel ingezameld op de recyclageparken in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2018.
Het bestek goed te keuren voor het verwerven en verwerken van taxussnoeisel ingezameld op de recyclageparken in de periode van 15 juni tot 31 augustus 2018 en de administratie de opdracht te geven de procedure in het kader van de wet op de overheidsopdrachten in te zetten.
5. Personeel.